The Hole-y Shekinah Glory

IMG_7317 (2).JPG
IMG_7306 (1).JPG
Shekinah light.jpg
Shekinah exterior.jpg
Shekinah1.jpg